top of page

PLASY

Plasy a jejich okolí je krajinářsky nejhodnotnější údolí celých západních Čech, stalo se proto krajinnou památkovou zónou

Centrem tohoto krajinářsky, přírodovědecky, ale i historicky velmi významného území je pochopitelně místní klášterní areál; malebné údolí řeky Střely s vyváženým podílem přírodních a civilizačních prvků a krásnými vyhlídkovými místy jen potvrzuje výjimečnost celé oblasti

Ať přijíždíte do Plas (německy Plass) z jakékoliv strany, musíte si všimnout, že město se nachází v hluboké kotlině, kterou v dávné minulosti vyhloubila řeka Střela společně se svými přítoky – Žebnickým a Lomanským potokem a řekou Hlubočicí. Malá kotlina leží o více než 100 metrů níž než okolní krajina.

 

Tato krajina byla osídlena už v pravěku. Archeologové tu našli sídliště z doby laténské a halštatské.

 

Zdejší cisterciácký klášter byl založen v roce 1144 a jeho zakládací listinu podepsal Vladislav II. Klášter stál za rozvojem celého kraje a prožil dvě obrovské vlny rozmachu, které v prvním případě ukončily husitské války, v druhém případě rozhodnutí Josefa II. o zrušení řádu v roce 1785. Plaské panství ale bylo tak obrovské, vyvinuté a bohaté, že jeho koupi si po zaniknutí řádu mohl dovolit opravdu jen málokdo. V roce 1826 se takový muž konečně našel. V dražbě oblast zakoupil státní ministr a kancléř rakouského císařství Klemens Wenzel von Metternich.

Klášterní rynek v Plasech.jpg

Kancléř hned přistupuje k prvním stavebním úpravám města, bourá některé církevní nevyhovující a hroutící se stavby a hlavně zakládá hutě na zpracování litiny.

 

Život v kotlině se obyvatelům Plas nevyplatil v roce 1872, kdy po přívalových deštích došlo k prudkému rozvodnění řeky Střely a k protržení hráze Mladotického rybníka. Přívalová vlna zalila město, zabila dva lidi, poničila řadu domů, hutě i církevní stavby.

 

Unikátem v rámci celého plaského kláštera jsou místní varhany, které byly postaveny v roce 1688 významným českým varhanářem Abrahamem Starkem z Lokte. A už v době svého vzniku patřily k největším českým nástrojům. V roce 2006 prodělaly totální rekonstrukci a varhanní mistr Vladimír Šlajcha vrátil jejich zvuk do barokní podoby.

Mrtvý Lomanský dub - největší strom okre

Významným rodákem města Plas se stal Antonín Wiehl. Tento architekt se tu narodil 26. dubna 1846 a patřil ke generaci Národního divadla. Je autorem mnoha významných staveb v Praze, ale i na českém venkově. On stál například za výstavbou dnešního Muzea Bedřicha Smetany na Novoměstské lávce, je autorem hrobky Slavín na Vyšehradském hřbitově a řady nájemních domů v centru Prahy. Z jeho ateliéru vzešla i Žižkova mohyla u vesnice Žižkovo pole.

 

Znakem města je na čtvrtiny polcený štít. V pravém horním rohu je v modrém poli zlatá šesticípá hvězda. V levém horním rohu najdeme zelený lipový list na stříbrném poli. V pravém dolním rohu pak pětilistou červenou růži se zlatým středem a zelenými kališními listy na stříbrném poli. V levém dolním rohu je pak stříbrná řádová lilie v červeném poli.

Dopravní dosažitelnost:

Auto: Do Plas se dostanete po hlavní silnici 27. Vzdálenosti Plas z českých měst: Praha (108 km), Ústí nad Labem (125 km), Karlovy Vary (64 km), Plzeň (24 km), České Budějovice (164 km).

Autobus: Autobusové spojení do Plas je z Plzně, Kralovic, Úněšova a Žihlí.

Vlak: Do Plas můžete docestovat i vlakem; spojení je z Plzně, Žihlí, Mostu a Mladotic.

Hlavní turistické zajímavosti oblasti (legenda)

 

★★★★★ – místo, které musíte vidět, srovnatelné významem i krásou s nejcennějšími celorepublikovými památkami

★★★★ – přitažlivé místo, klíčové ve vztahu ke zdejší krajině a historii

★★★ – zajímavé místo, které vaši cestu obohatí

★★ – lákavé místo, které zpestří vaše putování

– méně významné místo, jen pro opravdové znalce dané specializace

Prelatura_kláštera_v_Plasech.jpg

★★ - Národní kulturní památka Prelatura a klášter Plasy, Plasy:

Občas bývá mylně označována za zámek. Výstavba byla realizována na přelomu 17. a 18. století. Po zrušení řádu ale celý objekt zakoupil kancléř Metternich, který zde provedl poslední stavební úpravy. Jinak budova má v rodném listě zaznamenány nejvýznamnější architekty své doby – Matheye, Santiniho i Dientzenhofera. K areálu kláštera patří kostel Nanebevzetí Panny Marie, klášterní, ale i hospodářské budovy. Unikátní jsou dubové základy konventu, které jsou uloženy pod hladinou vody. Samotný klášter byl založen knížetem Vladislavem II. a jeho ženou Gertrudou roku 1144.

Poloha: 49.9346142N, 13.3900797E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Plasy, Babinská (350 m)

Vlaková zastávka: Plasy (0,9 km)

Prelatura

Jedná se o oficiální rezidenci opata, kde se nacházely reprezentativní prostory, kde opat přijímal hosty a kde docházelo k důležitým jednáním. Budova vyrůstala v letech 1693-98 podle plánů architekta Jeana Baptisty Matheye. Praktickou výstavbu měl na starost Pavel Ignác Bayer. V roce 1720 navazoval změnami ve stavbě Jan Blažej Santini – Aichel, když podle jeho návrhu vznikla arkádová chodba a sala terrena. Naprosto ojedinělé velkorysé stavební a umělecké dílo je velkolepé schodiště s mramorovým zábradlím, které vede z přízemí do prvního patra. Strop schodiště zdobí freska Sen Jákobův, jehož autorem je Jan Kryštof Liška. Nejvelkolepější místností je pak Velký opatský sál v prvním patře. Najdeme v něm parketovou podlahu, mramorové krby a bohatý štuk obepínající nástropní malbu Vítězství církve nad pohanstvím. V roce 1963 byl sklep prelatury částečně znehodnocen velmi necitlivou výstavbou krytu civilní obrany pro případ jaderné války.

Kotva Plasy galerie 1

GALERIE: KLÁŠTERNÍ KONVENT PLASY

Konvent je mistrovským dílem barokního inženýrství

Budova vyrostla v letech 1711-40 na místech původního konventu, který nevyhovoval potřebám. Se samotnou stavbou se začalo přesně 7. ledna 1711 v 7 hodin a v 11 minut. Budovu navrhl Jan Blažej Santini – Aichel. O uměleckou výzdobu se postarali Kilián Ignác Dientzenhofer, Matyáš Bernard Braun a další. Uprostřed byl vytvořen uměle navýšený terén rajského dvora, kolem něj byl vystaven ambit. Hlavní místností je kapitulní síň. Nad její kopulí se tyčí osobní znamení opata Tyttla, had obtočený kolem antonínského kříže. Místnost vznikala až po Santiniho smrti za dohledu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Zdejší kopule s lucernou převyšuje všechny ostatní střechy a nechává padat dovnitř krásné čiré denní světlo. Konvent měla protínat čtyři schodiště. Dvě jsou velká halová, která působí svým neobvyklým zavěšením jako by se vznášela ve vzduchu. Unikátní je spirálové samonosné schodiště úchvatné formou šroubové křivky. K vybudování druhého stejného schodiště už nedošlo. Santini – Aichel založil budovu na zhruba 5100 dubových kůlech, které nesou rošt z dubových trámů, které musejí být neustále pod vodou. Ta je přiváděna složitým systémem kanálů a odváděna do Královské štoly. Vodní systém je doplněn neméně důmyslným systémem větracím.

Cisterciácký řád

Vyčlenil se z řádu benediktínů. Došlo k tomu v roce 1098, když skupina benediktinských mnichů odešla z domovského kláštera ve francouzském Molesme do pustých bažinatých luk u Dijonu. Byl tady založen nový klášter, který se jmenoval Cistercium. Zdejší mniši i nadále zastávají pravidla o odřeknutí se přepychu a pohodlí, o ideální kolektivní chudobě a o odloučenosti od světa. Daleko více se však podle hesla Modli se a pracuj pustili řeholníci do obživy vlastní prací. Podle hábitu ze surové nebarvené vlny se nazývali také bílí nebo šedí mniši. Nemalou zásluhu na tom měl Bernard z Clairvaux. Ten se k cisterciákům připojil roku 1113 a stal se klíčovou postavou řádu. Cisterciáci jsou na rozdíl od benediktinů velmi pevně organizovaní. Zakládají kláštery v údolí v odlehlé krajině. Nutný je dostatečný zdroj vody, cisterciáci pak zakládají pily, mlýny, hamry a další zdroje obživy. Benediktíni naproti tomu budují kláštery na kopcích. Cisterciácký řád je nositel gotické architektury oproštěné od přehnané malířské či sochařské výzdoby, neexistují barevné okenní vitráže, okna jsou bílá, aby propouštěla dovnitř denní světlo.

Kostel_Nanebevzetí_Panny_Marie_v_kláš

★★★★★ - Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Plasy:

Naprosto unikátní stavba. Jedná se o románskou baziliku, která je postavena podle zásad cisterciácké architektury. Jedná se o jediný v tomto duchu postavený a dochovaný kostel v České republice. Jde o nejstarší dochovanou budovu klášterního areálu. S jeho výstavbou se začalo v roce 1154. K vysvěcení došlo 6. února 1204. V 15. století došlo k velkému poničení kostela, a tak došlo za opata Kryštofa Tenglera v letech 1661-65 k velké obnově. Santini měl připravený projekt na rekonstrukci kostela. Měl tu vzniknout velkolepý svatostánek se třemi kopulemi. Kvůli Santiniho smrti ale nikdy k realizaci nedošlo.

Poloha: 49.9354772N, 13.3903586E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Plasy, U školy (240 m)

Vlaková zastávka: Plasy (1,1 km)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plasích

Trojlodní bazilika s příčnou lodí, kterou dotváří dvě řady půlkruhových arkád. V obvodové stěně severní boční lodi byly objeveny triumfální oblouky pěti zaniklých kaplí. Nedávné archeologické průzkumy odkryly v západním průčelí zdobený románský portál. Vnitřní vybavení pochází hlavně ze 17. a 18. století. Omračují barokní oltáře s obrazy Karla Škréty nebo Petra Brandla. K vidění jsou i původní chórové lavice, barokní zpovědnice nebo jedinečné varhany z roku 1688 vyrobené v loketské dílně Abrahama Starcka.

Hrobka Metternichova rodu v Plasech.jpg

★★★★ - Hrobka rodu Metternichů, Plasy:

Původní gotický hřbitov nechal upravit v roce 1785 hrabě Metternich. Další úprava se uskutečnila v roce 1827 v empírovém slohu a v suterénu kostela si nechal zřídit rodinnou hrobku. V ní jsou uloženy ostatky rodiny Metternichů včetně ostatků kancléře Václava Lothara Metternicha, který zemřel v roce 1859. Celkem najdeme v pohřební kapli pozůstatky 22 členů rodu.

Poloha: 49.9347872N, 13.3933089E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Plasy, U školy (160 m)

Vlaková zastávka: Plasy (1,3 km)

Klášterní dvůr v Plasech.jpg

★★★ - Klášterní dvůr, Plasy:

Stavba pochází z prvopočátků kláštera, tedy z 12. a 13. století. První písemná zmínka pochází z roku 1250. Budovy obklopují velké nádvoří, je to vlastně hospodářské centrum kláštera. Nejzdobnější je pak východní křídlo stájí a chlévů, kde vystupuje hranolová věž.

Poloha: 49.9371414N, 13.3898542E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Plasy, U školy (300 m)

Vlaková zastávka: Plasy (1,2 km)

Klášterní dvůr je zhmotnění benediktinského hesla modli se a pracuj

Výraznou modernizací prochází dvůr od roku 1684. Původně tu byla sýpka, která ale byla později přesunuta na jiné místo. Po modernizací vznikla vinopalna, ratejna, kancelář a služební byty. Dolejší dvůr stále zůstal zachován pro hospodářství – byly tu chlévy, ale i moderní vytápěné kurníky. Nacházely se tu ale také kryté sádky, stáje a konírny.

Pavel Ignác Bayer

Český barokní stavitel, který se narodil v roce 1656 v Jihlavě; zemřel v roce 1733 v Praze. V Plasích realizoval stavby pod vedením arcibiskupského architekta Matheye. Po jeho smrti pak vedl výstavbu sám. V Plasech se podílel na vybudování barokních sýpek, nové prelatury, ale i na přestavbě hospodářského dvora za opata Ondřeje Trojera.

Kašna_se_svatým_Janem_Nepomuckým_u_kl

Přírodní park Pod Štědrým

Chráněné území bylo vyhlášeno na ploše 25 kilometrů čtverečních roku 1979. Důvodem je snaha o zachování krajinného rázu harmonické ryze české krajiny. Území se vyznačuje zvlněným reliéfem s mozaikou lesů, remízků, polí, luk, pastvin a rybníků. Přírodnímu parku dominuje vrchol Štědrý (668 metrů), podle kterého je park pojmenován.

★★★ - Kašna Plasy, Plasy:

Stará kamenná kašna. Ozdobena je sochou Svatého Jana Nepomuckého, který stojí na vyvýšeném sloupku a má v ruce křížek.

Poloha: 49.9362369N, 13.3897256E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Plasy, U školy (300 m)

Vlaková zastávka: Plasy (0,9 km)

Evžen Tyttl

Stěžejní osoba historie plaského kláštera. Narodil se roku 1666 ve středočeské Dobříši. Opatem zdejšího kláštera byl od roku 1699 až do své smrti v roku 1738. Na jeho popud přišli do Plas architekt Jan Blažej Santini – Aichel, z německého Zwettlu malíř Jakub Antonín Pink, sochař Matyáš Bernard Braun a další umělci. V době jeho působení byl postaven nový konvent, mladotická kaple a proboštství v Mariánské Týnici.

Budova_sýpky_s_unikátním_hodinovým_s

★★★ - Budova sýpky a hodinový stroj, Plasy:

Největší chloubou sýpky je věž s hodinovým strojem. Sýpka měla třípatrový špýchar a věž vysokou 47 metrů. Na věži bylo šest ciferníků. Hodinový stroj z roku 1686 je naprosto ojedinělý tím, že na jeho sestrojení nebyl použitý jeden jediný šroub. Vše je spojeno pomocí závlaček a spojů. Hodiny jsou stále každý den natahovány. Čas ukazují na šesti cifernících. Na čtyřech se čtou hodiny, na dvou menších minuty. Ve věži je dvoupatrová královská kaple věnovaná Máří Magdaléně, která je opatřena freskovou výzdobou.

Poloha: 49.9356917N, 13.3916461E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Plasy, U školy (100 m)

Vlaková zastávka: Plasy (1,2 km)

Opat Ondřej Trojer – architekt Jean Baptist Mathey

Právě tento tandem stojí za vznikem unikátní sýpky. Opat si architekta vybral podle dobrých referencí, které ho provázely. A udělal dobře. Mathey se totiž postavil k úkolu jako k obnově celého areálu, nikoliv jednotlivých budov. A tak vznikla tato zvláštní sýpka. Byl tak sice přestaven a překryt poslední důkaz gotické architektury v plaském klášteře, ale zároveň bylo vytvořeno netradiční spojení kaple a sýpky, tedy spirituální aspekt cisterciáckého života a praktičnost jejich každodenní práce.

Žebenický vodopád (VP).JPG

★★ - Žebnický vodopád, Plasy:

Zvláštně utvářený vodopád na netradičním místě. Nachází se na Žebnickém potoce v rozsedlině kryté velkým kamenem. Vzniká tak iluze jakési pseudojeskyně. Vodopád je úžasný za zvýšené vodní hladiny.

Poloha: 49.9494072N, 13.3811772E

Parkoviště: na kraji komunikace (0,7 km)

Autobusová zastávka: Plasy, Žebnice (1,3 km)

Vlaková zastávka: Plasy (3,4 km)

Alej_vzdechů_v_Plasech.jpg

★★ - Alej vzdechů, Plasy:

Stromořadí v údolní nivě u Plas. Jedná se o celkem 168 Lip malolistých a Lip velkolistých. Nejširší lípa má obvod kmene 520 centimetrů a patří ji v tabulce největších stromů okresu šesté místo.

Poloha: 49.9296969N, 13.3925794E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Plasy (0,8 km)

Vlaková zastávka: Plasy (1,4 km)

Studánka Prelátka.jpg

★★ - Studánka Prelátka, Plasy:

Studánka nabízí pitnou vodu. Leží v blízkosti řeky Střely a železniční trati. Prostředí podtrhává malebná úprava s odpočívadlem. Příjemné místo na procházku.

Poloha: 49.9394000N, 13.3734994E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Plasy, železniční stanice, rozcestí (2,6 km)

Vlaková zastávka: Plasy (2,8 km)

Železářská huť svatého Klimenta v Plasíc

★ - Železářská huť svatého Klimenta, Plasy:

Plaská litina – to byl pojem. Své o tom věděl zakladatel místních hutí kníže Klemens Wenzel von Metternich. Ale huť tu byla už dříve, a to na sklonku 17. století, kdy se o hutnictví pokoušeli samotní cisterciáci. V roce 1843 zaměstnávala místní huť téměř 400 zaměstnanců různých profesí. Stopy slavné plaské litiny najdeme všude kolem, patří k nim například místní kašna, kandelábry, lucerny, domovní čísla na domech, ale i kříže na hřbitově. Po velké povodni v roce 1872 se už huť nevzpamatovala, a protože se v posledních letech musela už i ruda dovážet, došlo k útlumu těžby.

Poloha: 49.9399450N, 13.3833525E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Plasy, U školy (0,9 km)

Vlaková zastávka: Plasy (1,8 km)

Princip výroby železa v hutích v Plasech

Kancléř Meternich se vzhlédl v podobných hutích, které fungovaly v nedalekém Zbirožsku a Rokycansku. Výstavba hutí trvala dva roky mezi lety 1827-29. Vybudována byla vysoká pec, kde se tavila směs ve složení 30 % železné rudy, 10 % vápence a 70 % dřevěného uhlí. Surovina pak putovala do slévárny, kde se roztavené železo zbavovalo uhlíku a čistilo se. Odlévalo se pak do kadlubů. Následovala pudlovna, kde se znovu hmota přetavovala. Ve válcovně se následně vytvářely desky. Závěr pracovního procesu pak patřil zámečnické dílně nebo truhlárně. Zkázu huti přinesla velká voda v roce 1872, která poničila areál hutí. Kromě toho v té době byl uzákoněn zákaz pálení dřevěného uhlí, což způsobilo definitivní tečku za činností plaských železáren.

Kotva Plasy výlet 1

Výlet 1: Procházka krajinářsky nejhodnotnějším údolím západních Čech - Plaskem (pěší)

Start: Plasy, Turistické informační centrum

Cíl: Plasy, Turistické informační centrum

Délka trasy: 6,7 km

Časová náročnost: 2 hodiny, bez prohlídky lokalit

Popis: Velmi klidná procházka malebným krajem Plaska. Plasko je krajinnou památkovou zónou a právě tato krajina je považována za jednu ze čtyř nejdůležitějších památek okresu Plzeň – sever. Podle odborníků se jedná o krajinářsky, přírodovědecky i historicky významné území, jehož centrem je místní klášterní areál. Jeho součástí je pochopitelně malebné údolí řeky Střely s vyváženým podílem přírodních a civilizačních prvků s vyhlídkovými místy. Podle odborníků se jedná o krajinářsky nejhodnotnější krajinu a údolí celých západních Čech. Výlet je velmi krátký a navíc z osmdesáti procent je veden po absolutní rovině. Jediným místem, kde se výlet zvedá, je okolí Žebnického vodopádu. Tady dosáhneme nejvyššího bodu 396 metrů. Nejnižší bod, 322 metrů, je u řeky Střely. Celkové převýšení je 85 metrů.

Vhodnost: Krátká cesta, rovina, jen jeden malý kopeček, nádherná krajina, nepopsatelné množství historických údajů, krásné prostředí. Co víc dodávat? Obujte boty a všichni okamžitě na tento nenáročný výlet. Jedná se o první výkonnostní stupeň.

Zastávky:

Plasy, Klášter Plasy, Budova konventu (0,4 km) – Plasy, Hrobka rodu Metternichů (0,8 km) – Plasy, Klášter Plasy, Budova sýpky s královskou kaplí sv. Václava a sv. Máří Magdalény a hodinový stroj ve věži (1,1 km) - Plasy, Klášter Plasy, Kostel Nanebevzetí Panny Marie (1,2 km) – Plasy, Klášter Plasy, Kašna se sochou Jana Nepomuckého (1,3 km) – Plasy, Klášter Plasy, Opatská rezidence takzvaná Prelatura (1,4 km) – Plasy, Klášter Plasy, Klášterní dvůr (1,5 km) – Plasy, Železářská huť svatého Klimenta (2 km) – Plasy, Žebnický nebo Pekelský vodopád (3,7 km) – Plasy, Studánka Prelátka (5,2 km)

Hlavní turistické zajímavosti oblasti (legenda)

 

★★★★★ – místo, které musíte vidět, srovnatelné významem i krásou s nejcennějšími celorepublikovými památkami

★★★★ – přitažlivé místo, klíčové ve vztahu ke zdejší krajině a historii

★★★ – zajímavé místo, které vaši cestu obohatí

★★ – lákavé místo, které zpestří vaše putování

– méně významné místo, jen pro opravdové znalce dané specializace

Malovaná skála (VP).JPG

★★★ - Malovaná skála, Plasy:

Místo unikátního krásného rozhledu. Skála trčí nad údolím řeky Střely. Naskytne se tu krásný pohled do údolí řeky.

Poloha: 49.9633917N, 13.3540575E

Parkoviště: na kraji komunikace (0,9 km)

Autobusová zastávka: Plasy, Horní Hradiště (2 km)

Vlaková zastávka: Mladotice (4,3 km)

Malovaná skála je vzpomínka na obrovskou záplavu

25. květen 1872 se zpočátku jevil jako naprosto obyčejný den, jenže po poledni se spustila tak strašná bouře, že množství krup zcela zasypalo cesty a voda tak prudce stoupla, že došlo k protržení Mladotického rybníka a zaplavení Podhrázkého mlýna. Obyvatelé mlýna našli záchranu na této skále, odkud sledovali několik dní vodní spoušť. Z tohoto důvodu, protože lidé tu našli dočasný příbytek, zde vznikla později na skále malba připomínající lidské obydlí.

PP_Malenický_pramen.jpg

★★ - Přírodní památka Malenický pramen, Dražeň:

Na místě se usazuje sůl. Vyvěrá tu voda, která je jedinečná nízkým pH a vysokým obsahem železa. V místě se těžily kyzové břidlice, ze kterých se vyráběla kyselina sírová.

Poloha: 49.9264356N, 13.3077292E

Parkoviště: na kraji komunikace (1,7 km)

Autobusová zastávka: Plasy, Lomany (2,6 km)

Vlaková zastávka: Plasy (7 km)

Ondřejovské vodopády (VP).JPG

★ - Ondřejovské vodopády, Pláně:

Soustavu dvou vodopádů. Najdeme je na posledních metrech bezejmenného potoka, který se vlévá do řeky Střely. Stupně vodopádu jsou vysoké 2,5 a 2,1 metru.

Poloha: 49.9633419N, 13.3507800E

Parkoviště: v místní chatové oblasti

Autobusová zastávka: Pláně, Ondřejov (1,2 km)

Vlaková zastávka: Mladotice (3 km)

Kotva Plasy výlet 2

Výlet 2: Po přírodních památkách malebného kraje Plasko v sedle horského kola (horské kolo)

Start: Plasy, Turistický rozcestník Plasy - klášter

Cíl: Plasy, Turistický rozcestník Plasy - klášter

Délka trasy: 31 km

Časová náročnost: 2 hodiny 35 minut, bez prohlídky lokalit

Popis: Plasko je krajinářsky nejhodnotnější údolí a krajina západních Čech. Součástí významného místa jsou nejen ojedinělé a výjimečné stavby, ale i přírodní památky, které rozmanitost celého kraje ještě podtrhují. Nejnižším bodem výletu je start s 323 metry. Naopak nejvýše se dostaneme na výškovou kótu 559 metrů, což je v lokalitě Osojno. Celkové převýšení je 489 metrů.

Vhodnost: Příjemný cyklistický výlet.. Není dlouhý a proto pro vycvičené cyklisty, turisty a sportovce může být milou vyjížďkou. Zcela nezkušené ale trochu potrápí. Celkově jsme ho zařadili na čtvrtý stupeň náročnosti.

Zastávky:

Plasy, Studánka Prelátka (1,4 km) – Dražeň, Přírodní památka Malenický pramen (7,2 km) – Pláně, Ondřejovské vodopády (22 km) – Plasy, Malovaná skála (26 km)

Hlavní turistické zajímavosti oblasti (legenda)

 

★★★★★ – místo, které musíte vidět, srovnatelné významem i krásou s nejcennějšími celorepublikovými památkami

★★★★ – přitažlivé místo, klíčové ve vztahu ke zdejší krajině a historii

★★★ – zajímavé místo, které vaši cestu obohatí

★★ – lákavé místo, které zpestří vaše putování

– méně významné místo, jen pro opravdové znalce dané specializace

Pohled z hradiště Dolní Hradiště.jpg

★★★ - Hradiště Dolní Hradiště, Dolní Hradiště:

Najdeme ho nad meandrujícím tokem řeky Střely. Pozůstatkem je dva metry vysoký a osmdesát metrů dlouhý val. Nedaleko od valu je zajímavá kamenná vyhlídka, která umožní výhled nejen do údolí řeky Střely, ale také na hradiště Koryta, které leží na opačném břehu řeky.

Poloha: 49.9114867N, 13.4782022E

Parkoviště: na místní komunikaci (2 km)

Autobusová zastávka: Dolní Hradiště (2,5 km)

Vlaková zastávka: Plasy (10,4 km)

bottom of page